ОБОБЩЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

По Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.012 МИГ Тервел-Крушари:Подмярка 4.2. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» – Втори прием – 2019 г.

Back to top button