СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

 Първи прием: Начало: 03.05.2019 г./ Краен срок 14.06.2019 г. 17:30 часа.

Втори прием: Начало: 02.01.2020 г.   / Краен срок: 09.02.г. 2020г. 17:30 часа.

Подмярка 6.4. има за цел да насърчава нови и да развива съществуващи неземеделски дейности в територията на действие на МИГ.

По мярката ще се подкрепят микропредприятия на територията на МИГ  „Тервел-Крушари”чрез:

Ø  Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на производства, за развитието на конкурентоспособността на селския район;

Ø  Насърчаване на инвестиционните дейности, за да се подпомогне създаването на заетост и да се благоприятства диверсификацията на неземеделските дейности;

Ø  Подобряване достъпа до услуги за населението от селския район.


Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4  (Изтегли от тук)

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок дао 21.03.2019 г. на електронна поща: migtk@abv.bg

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат публикувани в ИСУН, като част от Процедурата за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Back to top button