Съобщение относно приемите по подмяркa 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

С настоящото писмо, Ви уведомяваме, че на основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от 10.08.2018г., и по индикативен график е определен Втори прием с Начало: 15.03.2019 г. и Краен срок: 30.04.2019 г. 17:30 часа по подмярка 4.1.. След приключилият Първи прием на проектни предложения по подмярка 4.1 през 2018г., и проведената оценителна сесия, изцяло е изчерпан финансовият ресурс в размер на 750 000,00 лв. по стратегията за финансиране на проекти, поради което УС на МИГ на 06.03.2018 г. взе Решение за приключване на процедурата за прием и необявяване на Втори прием по подмярка 4.1. поради изчерпване на финансовия ресурс. Съгласно Обявата, „Вторият прием по мярката ще бъде обявен след приключване на Първи прием и договорени проекти, единствено и само при наличния остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в настоящата процедура проекти“. Поради отпадане на Втория прием по подмяркя 4.1 се редуцират сроковете по останалите три мерки 6.4, 7,2 и 19.7.6. предстоящи за обявяване на Процедури за приеми на проектни предложения през 2019 г., при което се взе решение и за актуализиране на Индикативния график на проекти през 2019 г. Предвид взетите Решения, МИГ Тервел –Крушари няма да обявява Втори прием на проекти по Процедура № BG06RDNP001-19.076 МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» в ИСУН.

Back to top button