ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тервел-Крешари” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 37 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 07.06.2019 г. от 17.00 часа в  залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на УС през 2018 година;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 година;
  3. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на „МИГ – Тервел-Крушари“ през 2018 година;
  4. Решение за пререгистрация на МИГ – Тервел-Крушари“ в Търговския регистър към Агенция по вписванията
  5. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

От Управителния съвет

Back to top button