СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.0264 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Back to top button