СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

По Процедура за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.264

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Първи прием 2019 г.

(Виж тук)

Back to top button