ДФ „Земеделие“

одобри  проведената Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.003 МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.Окончателния доклад от проведената процедура бе предоставен във Фонда на 30.04.2018 г.

Заповед по подмярка 7.2 (Изтегли)

Back to top button