ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

а основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 02.09.2019г. във връзка с Решение на УС от 31.05.2019г., и Заповед №15/31.05.2019г. и №20/02.09.2019г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 дни срокът за  прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.289  Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Начало: 09.07.2019 г./ Краен срок 09.10.2019 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Back to top button