СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикуваните документи за обществено обсъждане на Проект на Насоките по Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,  МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ.

На основание настъпили промени в Указанията на за публикуване в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 2020 на Процедури за прием на проектни предложения, се променя срокът на Първи прием  както следва:

Първи прием: Начало: 20.12.2019 г.    / Краен срок 06.03.2020г. 17.30  часа.

Втори прием: Начало: 27.04.2020 г.    / Краен срок: 17.06.2020г. 17:30 часа.

Back to top button