По Мярка 121

Здравейте,

Накратко – отглеждам пчели на територията на Община Крушари но адресната ми регистрация
е в град Добрич. Искам да се регистрирам като земеделски производител и да създам
съвременна пчеларска ферма на територията на Община Крушари.
Възможно ли е след регистрацията ми като зем. производител да кандидатствам при вас
за изграждане на пчеларска ферма като целта е да бъдат изградени производствени и
складови помещения за първична преработка на пчелен мед и съхранението му (собствено
производство), както и за закупуване на необходимото оборудване което е нужно за
дейността. Също така с цел развитие на фермата да се изгради и производствено помещение
за разфасоване на пчелен мед (което ще отвори и работно място в селото). Като идеята е на
по-късен етап и да се развива пчеларски туризъм и да се предоставят услуги на пчелари при
преработката, съхранението и продажбата на пчелен мед.

С уважение, Б. А.


Отговор:

Финансиране за всичко, за което задавате въпрос , може да получите по Мярка 121 на
Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.

За пчеларство, допустими според Чл. 26, ал.1, т.5 на Наредба № 8 са:

„Инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за пчеларство: транспортни
средства и съоръжения, в т.ч. съоръжения за рационализиране на подвижно пчеларство, за
съхраняване и първична преработка на пчелен мед и други пчелни продукти, технологични
линии, цялостно пчеларско оборудване и оборудване за развъждане на пчели майки.»

В частност обаче не е допустимо закупуването на кошери от стопанства с под 150 кошера.
Причината е, че закупуването на кошери (до 50) за стопанства с под 150 кошера, се
финансира по Национална Програма по Пчеларство ( за 2011 – 2013 г.), средствата по която се
изчерпват за ден-два след отварянето и.

Тъй като не сте регистриран като земеделски производител, Ви обръщаме внимание на
изискванията към кандидатите:

Допустими кандидати по мярка 121 са:

  • Кандидатът да е земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от1999 г.
  • Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата – земеделски производител е поне 1 икономическа единица (34 пчелни семейства)

Веднага след като се регистрирате като земеделски производител с над 1 икономическа единица, можете да кандидатствате. Но само ако сте се регистрирал като физическо лице, защото за юридическите лица има допълнителни изисквания, удовлетворяването на които ще

Ви позволи да кандидатствате не по-рано от 2013 година :

  • Кандидатът – ЮЛ да е функционирал най-малко 6 месеца преди датата на подаванена заявлението за подпомагане и да има за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.
  • Кандидатът – ЮЛ е получил минимум 50 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;

За да кандидатствате към МИГ Тервел Крушари, трябва допълнително да отговаряте на следните изисквания по отношение на територията:

  • Кандидатът да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ (общини Тервел или Крушари).
    Постоянен адрес означава – по лична карта.
  • Дейностите по проектa да се осъществяват на територията, на която действа МИГ Тервел-Крушари, която съвпада с територията на Община Тервел и Община Крушари. Трябва да сте собственик на терена, на който ще се реализира инвестицията, или да имате регистриран договор за наем за над 6 години.

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Back to top button