По Мярка 311

1. Може ли по мярка 311 да кандидатства ЕТ, който е регистриран в месеца на кандидатстване, естествено ако е представил добър проект ?  


 Отговор:

За подпомагане по мярка 311 от СМР на МИГ „Тервел – Крушари“ могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, които:

• са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и
• са регистрирани като земеделски производители. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски производители, се признава обстоятелствата им като физически лица.
• имат седалище или клон със седалище на територията на общините Тервел и Крушари
• са микро, малко или средно предприятие
• имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на кандидатстването.

т.е за да бъде допустим кандидат ЕТ създаден в месеца на кандидатстването, трябва физическото лице  – собственик на ЕТ-то да е било регистрирано като ЗП и да има минимум 50 % през предходната година на кандидатстването доход от земеделска дейност или услуги пряко свързани с това.


 2. Има ли други дати определени през календарната година, освен естествено посочената за кандидатсване по мярка 311?


Отговор: Срокът за прием за 2012 г. по всички мерки е до 30 ноември. През месец януари ще бъде отворен нов прием за 2013 г., като няма обявен краен срок за подаване на документи за годината.  При постъпване на повече от три заявления (общо, не по конкретна мярка), те се разглеждат и с класираните кандидати се сключват договори, като приема продължава до изчерпване на бюджета по мярката.  

Back to top button