ПЪРВИ ЗА 2020 Г. И ЧЕТВЪРТИ ДО МОМЕНТА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

На 03.02.2020г., председателят на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари – инж. Живко Георгиев  и Ивайло Цветков – управител на  „ДЖАМБО-Л“ ООД, подписаха четвърти по ред към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 4.2  “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект  № BG06RDNP001-19.012-0002  „Повишаване на конкурентоспособността на „Джамбо – Л” ЕООД“ на обща стойност 83 200,00 лв.,  размер на БФП – 41 600,00 лв.

Back to top button