ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 05.02.2020г., за изменение на взети Решение на Управителния съвет от  22.03.2019 г., и  27.11.2019 и. и Заповед №14/22.03.2019г., Заповед №19/11.06.2019г. и Заповед №23/05.02.2020г. във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 /календарни/  дни срокът за  прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.264 Подмярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа неземеделски дейности” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Първи прием:

Начало: 02.01.2020 г./ Краен срок 10.03.2020 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Back to top button