ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „Местна инициативна група Тервел – Крушари“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тервел – Крушари, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-153/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Промените са на основание чл.36 (1) от ПМС 161,  чл.9 , ал.1, т.8 от Споразумението, във връзка с чл.39, ал.3  от Наредба №22.

Предложението за изменение е по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, изразяващи се в пренасочване на остатъчен финансов ресурс от подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, към подмярка 4.1Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства.

Предложенията и мотивите за промени, както и тяхната допустимост са публикувани на интернет страницата на МИГ – Тервел -Крушари, с адрес: www.mig-tk.org, в раздел ИНФО ВОМР „Стратегия ”.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 12:00 ч. на  05.03.2020г. (включително) на следната електронна поща: migtk@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .doc или .docx, а не да бъдат сканирани.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Back to top button