ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение МИГ Тервел-Крушари ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел –   Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 14 Февруари 2020 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари, което ще се състои  на 06 март 2020 г. от 17.30 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1.  Представяне и приемане на годишен доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2019 г.;
  2. Представяне и приемане на годишен отчетен доклад на СНЦ „„МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2019 г.;
  3. Разглеждане и обсъждане на индикативен график за приеми по СВОМР за 2020 г.;
  4. Приемане на проектобюджет за текущи разходи на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2020 г.;
  5. Промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-153 от 21.10.2016 г. с УО на ПРСР, за програмния период 2014-2020 г.;
  6. Вземане на решение  за удължаване срока на договор 1031/21.11.2018 год. между МИГ Тервел – Крушари и ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  „ФЛАГ“ ЕАД.
  7. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Back to top button