ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ПРИЕМ

Процедура № BG06RDNP001-19-338  МИГ Тервел-Крушари Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „

Процедура № BG06RDNP001-19-338  МИГ Тервел-Крушари Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„

На 20.12.2019 г. МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ стартира Процедура № BG06RDNP001 -19-338 в  ИСУН 2020 за пием на проектни предложения по ОБЯВА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „  прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Допустими кандидати по подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони са:

  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията на МИГ Тервел – Крушари и осъществяват дейностите по проекта на същата територия. Регистрирани  са преди повече от 1 година, включително читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
  • Община Тервел и Община Крушари;

Процедурата е с два срока на прием.

Първи прием: Начало: 20.12.2019 г. / Краен срок 06.03.2020г. 17.30  часа.

Втори прием: Начало: 27.04.2020 г. / Краен срок: 17.06.2020г. 17:30 часа.

На 06.03.2020 г. изтече срокът за прием, като през определения период по подмярка 19.7.6 не са подадени проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001 -19-338 в  ИСУН 2020.

От Екипа на МИГ

Back to top button