СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“, прием 2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,

МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

Начало: 27.05.2020 г./ Краен срок 24.07.2020г. 17.30  часа.

Основната цел на Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» е да подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства, за да се постигне:

1)  Модернизиране на малките и средни земеделски  стопанства, произвеждащи зърнени и технически култури и превръщането им в устойчиви земеделски производители.

2)  Запазване и развитие на животновъдните ферми и пчелини, работещи в съответствие със  стандартите на Общността.

3)  Подкрепа за алтернативното за територията земеделие, за което има подходящи условия: овощарство, зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури ибиоземеделие.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис(КЕП).

Проектът на Условията за кандидатстване, се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Проект на Условия за кандидатстване по подмярка 4.1 ( Изтегли )

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок до 22.04.2020 г. 17:30 часа на електронна поща: migtk@abv.bg

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

Back to top button