ОБЯВА


по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020
№ BG06RDNP001 -19-338
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „ прием 2019/2020 г.
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Обявява процедура № BG06RDNP001-19-338
МИГ Тервел-Крушари
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „

Цялата обява ( Изтегли тук )

Back to top button