СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ МЯРКА M06 — Развитие на стопанства и предприятия,

прием 2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,

МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

Начало: 08.06.2020 г./ Краен срок 31.07.2020г. 17.30  часа.

Подмярка 6.4. има за цел да насърчава нови и да развива съществуващи неземеделски дейности в територията на действие на МИГ.

По мярката ще се подкрепят микропредприятия на територията на МИГ чрез:

  • Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на производства, за развитието на конкурентоспособността на селския район;
  • Насърчаване на инвестиционните дейности, за да се подпомогне създаването на заетост и да се благоприятства диверсификацията на неземеделските дейности;
  • Подобряване достъпа до услуги за населението от селския район.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис(КЕП).

Проектът на Условията за кандидатстване, се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок до 07.05.2020 г. 17:30 часа на електронна поща: migtk@abv.bg

Проект на указания за кандидатстване по подмярка 6.4 (Изтегли)

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Back to top button