ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19.407 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ 

Цялата обява (Изтегли)

Back to top button