Обява

ОБЯВА по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-418 Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от 08.05.2020г. и Заповед №27 от 08.05.2020 г. , във връзка с чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура № BG06RDNP001-418

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

за прием на проектни предложения в ИСУН

Цялата обява виж тук

Back to top button