ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения от 12.06.2020 г. на Управителния съвет на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ, в съответствие с Процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ Тервел – Крушари, при спазване на Наредба 22 от 14.12.2015г. на МЗХГ, Минималните изисквания разработени на основание чл. 41, ал. 1 от  ПМС 161 от 4 юли 2016г. и чл.11, ал.5, т.1 и 2 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г,  за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

УС на МИГ – Тервел – Крушари удължава срокът за прием  по  Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-338 Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“,    към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ с 30 (тридесет) календарни дни.

Краен срок на прием: 17.07.2020 г.  г. 17:30 часа.

На основание Заповед № РД09-365/27.04.2020г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.,  в ИСУН са актуализирани Условията за кандидатстване в частта, „Документи за попълване при кандидатстване“,  с  допълнителна Декларация за липса на основание за отстраняване – Приложение към Заповед № РД09-365/27.04.2020г., коригирана със Заповед №РД 09-442/04.06.2020 г. на зам. министъра на МЗХГ.

Цялата обява ( Виж тук )

Условия за кандидатстване (Виж тук)

Приложение №04 ( Изтегли )

От Управителния съвет

Back to top button