СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Уведомление, за промяна на датата за провеждане на обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР  по Споразумение № РД 50-153 от 21.10.2016 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР МИГ Тервел – Крушари

Екипът на МИГ Тервел – Крушари, ви уведомява,  за настъпили обстоятелства, които налагат промяна в първоначално планираните дати  за провеждане на две еднодневни  обучение за потенциални кандидати по под-мярка 19.7.6 на СВОМР  по Споразумение № РД 50-153 от 21.10.2016 г. 

Новите планирани дати за провеждане на обучението са:

 Дата Място на провеждане
Първи ден 09 юли 2020 г. Община Крушари НЧ „Йордан Драгнев – 1894”,  село Крушари
Втори дин 10 юли 2020 г. Община Тервел Хотел „Алгара“ в гр. Тервел

ОТ ЕКИПА

Back to top button