ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

МИГ Тервел-Крушари изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на основание Споразумение № РД50-153ОТ 21.10.2016г., сключено между Управляващия орган на ПРСР – Министерство на земеделието, храните и горите и Сдружение МИГ Тервел-Крушариза предоставяне на финансова помощ по подмяркя  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″.
            Средства за  подпомагане на  земеделски стопани и други предприемачи за  финансиране на дейности, допринасящи за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие са в размер на 2 933 000 лв. разпределени по подмерки от Стратегията.

МИГ Тервел – Крушари е на едно от водещите места по сключени Административни договори с ДФ „Земеделие“ за финансиране на проекти.

В изпълнение на Стратегията към настоящият момент МИГ има обявени и приключили 8 бр. Процедури за прием на проектни предложения за финансиране по всички подмерки .

Подадени и одобрени от МИГ са 38 броя проекти, като сключените Административни договори за предоставените на финансова помощ с ДФ Земеделие,  към 27.10.2020 г. са  21 броя.

В процес на изпълнение е проект на „Радида“ ООД с. Сърнец, община Тервел. Извършена е подмяна на покривни материали на сградите в кравекомплекс““,   в един от краварниците, и е в процес на изграждане покривната метална конструкция на краварник №3.

Главната цел на проекта е  „Модернизиране на кравеферма, включващо подмяна на покривни материали и закупуване на ехограф“

Основните дейности  по проекта са подмяна на покривни материали на сградите в кравекомплекс“ – ПИ № 000143, в землището на с. Сърнец, общ. Тервел – общо ще се подменят материалите на 3 броя краварника (краварник № 2, № 3 и № 4) и закупуване на Ехограф Модел CTS-800 Vet

 Стойност на проекта: 145 794,77лв., от които:

72 897,37 лв.  – Безвъзмездна финансова помощ;

 72 897,40 лв.   – Собствено финансиране;

Приключил и отчетен проект е на  Земеделски стопанин Т. Рачева.

Стопанството обработва общо 53 дка земя в землището нас. Лозенец , община Крушари.

Целта на проекта е закупуването на селскостопанска техника за подобряване на машинно тракторния парк на стопанството, като е закупен  Трактор ZETOR MAJOR 80.  Освен селскостопанска техника стопанството модернизира и наличният си прикачен инвентар със закупуване на  Дискова брана HISARLAR DH20L .

 Стойност на проекта: 77 618,50 лв., от които:

 38 809,25лв.  – Безвъзмездна финансова помощ;

  38 809,25 лв.   – Собствено финансиране;

В изпълнение на Стратегията на МИГ Тервел – Крушари са сключени Договори за финансиране за над 50% от одобрената сума.

Back to top button