ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ  БЕНЕФИЦИЕНТИ

ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНЯ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО

ПОДМЯРКА 4.1  „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ И

ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“.

Уведомяваме Ви, че МИГ Тервел – Крушари организира провеждане на еднодневни обучения свързани с изпълнение на проекти по СВОМР на МИГ Тервел – Крушари.

Планираните обучения са както следва:

СъбитияДатаМясто на провеждане
Първи ден Провеждане на еднодневно обучение свързано с изпълнение на проекти по СВОМР–по подмярка 7.221/12/2020 г. от 10:30 часагр. Тервел – в офиса на МИГ ул. „Цар Калоян „ 11, ет.2
Втори ден Провеждане на еднодневно обучение свързано с изпълнение на проекти по СВОМР–по подмярка 4.122/12/2020 г. от 10:30 часагр. Тервел – в офиса на МИГ ул. „Цар Калоян „ 11, ет.2

Целта на обученията е бенефициентите да бъдат обучени  за:

  • Техническо изпълнение на проектите;
  • Финансово изпълнение на проектите и плащания;
  • Мерки за прилагане за информираност и публичност;
  • Приложимите нормативни и административни документи;
  • Как работи ИСУН 2020 – системата за електронно отчитане и управление на договори за безвъзмездна финансова помощ.

Обученията ще бъдат проведени при спазване на  противоепидемични мерките съгласно Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на Здравеопазването.

ОТ ЕКИПА НА МИГ

Back to top button