СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по

Подмярка  4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Мярка M04 „Инвестиции в материални активи“, прием 2021 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,

МИГ Тервел-Крушари публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

Първи прием: Начало: 29.03.2021 г./   Краен срок: 05.05.2021 г. 17:30 часа.

Втори прием: Начало: 14.06.2021 г./  Краен срок: 30.07.2021 г. 17:30 часа.

Трети прием: Начало: 07.09.2021 г./   Краен срок: 29.10.2021 г. 17:30 часа.

Вторият  и  трети прием по мярката ще бъдат обявени след приключване на Първи прием и договорени проекти, единствено и само при наличен остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от Стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в настоящата процедура проекти.

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти, със следните цели:

  • Производството на качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.
  • Създаване на добавена стойност за местните земеделски продукти като се подкрепят създаването и разширяването на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията.
  • Създаване на производствени мощности за преработка на земеделска продукция като по такъв начин да се създадат условия за допълнителна заетост в територията.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис(КЕП).

Проектът на Условията за кандидатстване, се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок до 19.02.2021 г. 17:30 часа на електронна поща: migtk@abv.bg

Проект на указания за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Back to top button