ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел –   Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 22 Март 2021 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари, което ще се състои  на 15 април 2021 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1.  Отчет за дейността на Управителния съвет на МИГ Тервел – Крушари за 2020 г.
  2. Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Тервел – Крушари за 2020 г.
  3. Годишен доклад за изпълнение на СВОМР на МИГ Тервел – Крушари за 2020 г.
  4. Програма за осъществяване дейността на МИГ Тервел – Крушари за 2021 г.
  5. Бюджет за 2021г.
  6. Предложения за промени в състава на ОС.  
  7. Предложения за освобождаване на УС, поради изтичане на 5 годишния мандат.
  8. Предложение за избор на нов УС и Председател на УС
  9. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Back to top button