ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.500

Прием 2021 г.

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 22.02.2021г. и Заповед №33/22.02.2021, МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

Цялата обява тук (Изтегли)

Back to top button