ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

СЪОБЩЕНИЕ

КЪМ ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

ПУБЛИКУВАНА НА 23.03.2021г.

Във връзка с свикване на Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари, което ще се състои на 15 април 2021 г. от 17.00 ч.

Ви уведомяваме,

че на основание одобрено от Правителството на Република България, единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Дневен ред на Общото събрание се допълва както следва:

т. 9 „Други“ се променя и

Става т. 9. Одобрение на изменение в Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел – Крушари.

Допълва се т.10 Други

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Back to top button