СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „Местна инициативна група Тервел – Крушари“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тервел – Крушари, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-153/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Промените са на основание одобри от Правителството на Република България единадесето изменениe на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

С изменението се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие. Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 г. и ще се насочат за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 64 местни инициативни групи. С промените се предвижда осигуряване на финансов ресурс за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегии с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година. Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Във връзка с дадената възможност, и при спазване на Указанията на Управляващия орган на ПРСР 2014- 2021 г. за увеличение на бюджета на СВОМР на МИГ Тервел – Крушари с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година, както следва:

Ø По подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лева, разпределени пропорционално по подмерки от Стратегията.

Ø За дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до 114 000 лева.

Проект на Стратегията с нанесените промени са публикувани на интернет страницата на МИГ – Тервел -Крушари, с адрес: www.mig-tk.org, в раздел ИНФО ВОМР „Стратегия ”.

Предложения и коментари по публикувания Проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 12:00 ч. на 15.04.2021г. на следната електронна поща: migtk@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .doc или .docx, а не да бъдат сканирани.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Back to top button