ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ПРИЕМ ПО

Процедура № BG06RDNP001-19-500  МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” към СВОМР

На 29.03.2021 г. МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ стартира Процедура № BG06RDNP001 -19-500 в  ИСУН 2020 за пием на проектни предложения по ОБЯВА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” прием 2021 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Допустими кандидати по Подмярка 4.2 финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони са:

  • Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Минималният стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро.
  • Предприятия (физически и юридически лица) регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Процедурата е с три срока на прием.

Първи прием: Начало: 29.03.2021 г./   Краен срок: 05.05.2021 г. 17:30 часа.

Втори прием: Начало: 14.06.2021 г./  Краен срок: 30.07.2021 г. 17:30 часа.

Трети прием: Начало: 07.09.2021 г./   Краен срок: 29.10.2021 г. 17:30 часа.

На 05.05.2021 г. изтече срокът по Първия прием, като през определения период по подмярка 4.2 не са подадени проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001 -19-500 в  ИСУН 2020.

Вторият прием ще стартира на 14.06.2021 г.

От Екипа на МИГ

Back to top button