ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.500

Прием 2021 г.

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 22.02.2021г. и Заповед №33/22.02.2021, МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.500   МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” в ИСУН

  1. Цел:

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Прилагането на подмярка 4.2. е в изпълнение на Приоритет 1: „Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности“ и е насочено към изпълнението на нейната Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентоспособността на местното земеделие и добавяне на стойност към местните селскостопански продукти.

Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти, със следните цели:Производството на качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Създаване на добавена стойност за местните земеделски продукти като се подкрепят създаването и разширяването на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията.

Създаване на производствени мощности за преработка на земеделска продукция като по такъв начин да се създадат условия за допълнителна заетост в територията.

Цялата обява тук (Изтегли)

       

Back to top button