ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в

ИСУН 2021 № BG06RDNP001-496

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на
МЯРКА
M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2021 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари

Цялата обява тук (Виж)

Back to top button