СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“, прием 2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,

МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

ПЕРИОДИ НА ПРИЕМА:

1.  Първи прием: Начало: 01.11.2021г./ Краен срок: 10.12.2021г. 17:30 часа

2.  Втори прием: Начало: 07.02.2022г./ Краен срок: 07.03.2022г. 17:30 часа

3.  Трети прием: Начало: 07.05.2022г./ Краен срок: 07.07.2022г. 17:30 часа

Втори и трети прием по мярката ще бъдат обявени след приключване на Първи и Втори прием при наличен остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от Стратегията и общата сума на одобрения финансов ресурс за одобрените през Първи и Втори прием проекти.

Основната цел на Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» е да подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства, за да се постигне:

1)  Модернизиране на малките и средни земеделски  стопанства, произвеждащи зърнени и технически култури и превръщането им в устойчиви земеделски производители.

2)  Запазване и развитие на животновъдните ферми и пчелини, работещи в съответствие със  стандартите на Общността.

3)  Подкрепа за алтернативното за територията земеделие, за което има подходящи условия: овощарство, зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури и биоземеделие.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Условията за кандидатстване, се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок до 24.09.2021 г. 23,59 часа на електронна поща: migtk@abv.bg

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯПодмярка 4.1. (Изтегли)

Back to top button