СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

    Във връзка с предстоящата процедура за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

 публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и спортно предназначение и прилежащите пространства, зелени площи, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ. Подкрепата е за инвестиции в малка по размер инфраструктура, която създава основни услуги на населението. Тя е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в населените места.

Подмярка 7.2. има за цел, чрез предоставяне на инвестиции и реализирането на проетите да се ограничи обезлюдяването на територията, намаляване на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Инвестициите по мярката целят:

  • Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията на МИГ;
  • Да се подобри достъпа на населението на територията до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
  • Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и образователни услуги;

 Чрез инвестициите в образователна инфраструктура да се улесни достъпа и качеството на предоставяното образование и да се намали броя на преждевременно напусналите процеса на обучение.

Подкрепата е за инвестиции за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места и свързаното с това обезпечаване/ рехабилитация на сгради за предоставяне на услуги. Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и спортно предназначение и прилежащите пространства, зелени площи, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ.

ПЕРИОДИ НА ПРИЕМА:

Първи прием Начало: 01.11.2021 г./ Краен срок 01.02.2022 г.   17:30 часа.

Втори прием  Начало: 07.03.2022 г./ Краен срок 07.04.2022 г.   17:30 часа.

Втори прием по мярката ще бъдe обявен след приключване на първи прием при наличен остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от Стратегията и общата сума на одобрения финансов ресурс за одобрените през първи  прием проекти.

Проектът на Условията за кандидатстване, се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок до 24.09.2021 г. 23,59 часа на електронна поща: migtk@abv.bg

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения по  Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

Проект на Указания за кандидатстване 7.2 (Изтегли)

Back to top button