ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от  03.02.2021 г., 31.08.2021 г., и 27.10.2021 г . и Заповеди № 32 / 03.02.2021 г. и 32-а/ 31.08.2021 г. и 38/26.10.2021 г. , във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 дни срокът за  прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.496  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Втори прием:

Начало: 09.10.2021 г./ Краен срок 28.11.2021 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Back to top button