ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2021 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 27.09.2021 г., и Заповед №36 от 28.09.2021 г. на Председателя на МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.547

 МИГ Тервел-Крушари

 Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

в ИСУН

Обява за кандидатстване 4.1 (Изтегли)

Условия за кандидатстване 4.1 (Изтегли)

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Back to top button