Ден: 06.01.2022

  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

    Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Подмярка  6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на мярка M06 „Развитие на стопанства и предприятия “, прием 2021 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие, МИГ Тервел-Крушари публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор…

    Прочетете още »
Back to top button