ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

на проектни предложения  Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» прием 2022 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547

Условия за кандидатстване 4.1 (Изтегли)

Обява за кандидатстване 4.1 (Изтегли)

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Back to top button