Месец: март 2022

 • ОБЯВА ЗА ПЪРВИ ПРИЕМ

  на проектни предложения в ИСУН процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.   Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли) Документи за информация при кандидатстване (Изтегли) Документи за информация…

  Прочетете още »
 • ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

  на проектни предложения  Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-548 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Втори прием – 2022г. Условия за кандидатстване 7.2 (Изтегли) Обява за кандидатстване 7.2 (Изтегли)

  Прочетете още »
 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ на СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

  ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тервел-Крешари” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 37 от Устава на Сдружението, и Решение на УС от 25.02.2022 г.  свиква Общо събрание на Сдружението, което ще…

  Прочетете още »
Back to top button