ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ на СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тервел-Крешари” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 37 от Устава на Сдружението, и Решение на УС от 25.02.2022 г.  свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 25.03.2022 г. от 17.00 часа в  залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Приемане на Доклад за дейността на УС през 2021 година;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година;
  3. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на „МИГ – Тервел-Крушари“ през 2021 година;
  4. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари https://www.mig-tk.org

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Back to top button