ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

на проектни предложения  Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-548 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
Втори прием – 2022г.

Условия за кандидатстване 7.2 (Изтегли)

Обява за кандидатстване 7.2 (Изтегли)

Back to top button