Ден: 09.05.2022

  • ОБЯВА ЗА ТРЕТИ ПРИЕМ

    на проектни предложения  Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» прием 2022г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547 Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли) Документи за информация при кандидатстване (Изтегли) Документи…

    Прочетете още »
Back to top button