П О К А Н А

Сдружение „Местна инициативна група Тервел – Крушари“,

 Ви кани на Празник на МИГ на територията на община Крушари – 2022г.  „ Празник на гърнетата – кулинарна академия на Добруджа“

Дата на провеждане: 11.06.2022  (събота)  от 10:00 часа

Място на провеждане: с. Крушари на площада пред НЧ „ Йордан Драгнев – 1894“

СНЦ „МИГ – Тервел – Крушари” организира празник за популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група. Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари се реализира с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР);

Целта на публичното събитие е да се популяризира, местното културно наследство и традиции на територията, чрез провеждане на празник на МИГ „ Празник на гърнетата – кулинарна академия на Добруджа 2022 г..

На празника ще се извърши официално откриване на реализираният от община Крушари проект, осъществен чрез средства от Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел – Крушари.

Цялата покана за празника на МИГ с. Крушари 2022 (Изтегли)

Плакат-1-2022-КРУШАРИ

Back to top button