ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ на СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тервел-Крешари” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 37 от Устава на Сдружението, и Решение на УС от 19.05.2022 г.  свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 16.06.2022 г. от 17.00 часа  в  залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на членове от Общото събрание и приемане на нови.
  2. Избор на нов Управителен съвет и Председател.
  3. Вземане на Решение от ОС за съгласие за кандидатстване и  реализиране на проект от МИГ Тервел – Крушари по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-20 20.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Покана за извънредно Общо събрание 16.06.2022 (Изтегли)

Back to top button