КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

 Начало 01.08.2022г. / Краен срок 31.10.2022

на проектни предложения в ИСУН процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Условия за кандидатстване подмярка 6.4 (Изтегли)

Обява 6.4 (Изтегли)

Публикувано 01.08.2022г.

Back to top button