Ден: 19.09.2022

  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТНОСНО  ОБЯВА за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»намярка M04 „Инвестиции в материални активи“ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547 – ЧЕТВЪРТИ…

    Прочетете още »
Back to top button