С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТНОСНО

 ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547 – ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  16.09.2022 г   и Заповед №51 от 16.09.2022 на Председателя на МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547  ПО ПОДМЯРКА  4.1. «ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА»ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ –  ДО 31/10/2022 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Back to top button