ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР

Номер на заповед за одобрение на стратегия за ВОМР № РД 09-631/ 31.08.2016 г.
Номер на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-153/ 21.10.2016 г.
ДАННИ ЗА МИГ
Наименование Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“
Седалище и адрес на управление гр.Тервел, обл. Добрич, ул.“Цар Калоян“ №11
Адрес за кореспонденция 9450 гр.Тервел, ул.“Цар Калоян“ 11
Данни за съдебна регистрация Ф.Д. №13/2010 на Добрички окръжен съд
ЕИК по БУЛСТАТ 175 887 880
Име на законния представител Симеон Георгиев Симеонов

В съответствие с чл.39, ал.3, от Наредба №22 на МЗХГ заявявам  промяна в стратегията за ВОМР по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, изразяваща се в прехвърляне на остатъчен финансов ресурс от подмярка 6.4  в размер на 24 058,00 лв. и от подмярка 4.2. в размер на 16 550,00 лв. към подмярка 4.1

Целият документ (Изтегли)

Back to top button