ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел – Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 03 Януари 2023 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари, което ще се състои  на 23 януари 2023 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  • (1) Приемане на Доклад за дейността на УС през 2022 година;
  • (2) Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 година;
  • (3) Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на „МИГ – Тервел-Крушари“ през 2022 година;
  • (4) Вземане на Решение за промяна на Стратегията на основание взети решения по т.1 от дневния ред за прехвърляне на остатъчен  финансов ресурс от подмярка 4.2 и част от подмярка 6.4 в подмярка 4.1 за покриване на одобрен резервен проект.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Back to top button